• 1 z 2
 

PROTI mšicím a molicím (Mospilan 20 SP) - 2x1,8g

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (12 ks)
59 Kč
   
Kód produktu 001152
Kategorie Chemická ochrana rostlin
 

Jak jej použít?

  •  postřikem celé rostliny
  • od začátku výskytu
  • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

 

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Hmotnost 0.3 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: